Hershey

 
portrait of Hershey
 
male partner of Godiva at H&G nest